บรรลุเป้าหมายทางการตลาด ด้วยการเลือกวิธีที่ดีที่สุดในการทำ

ทำ marketing online

บรรลุเป้าหมายทางการตลาด ด้วยการเลือกวิธีที่ดีที่สุดในการทำ การตลาดผลิตภัณฑ์หรือบริการแก่ ผู้ที่สนใจ แผนการตลาดที่ดีจะระบุหลายวิธีในการเข้าถึงลูกค้า ทำ marketing online แต่ตอนนี้ให้เลือกหนึ่งวิธี ที่มีผลตอบแทนที่ คุณต้องการ และใช้เวลาและทรัพยากรที่คุณสามารถจัดการได

โฆษณาออนไลน์
ผลตอบแทน: ทำ ให้ผลิตภัณฑ์และบริการของคุณแสดงต่อผู้ที่กำ ลังค้นหาผลิตภัณฑ์หรือบริการเหล่านั้น
สิ่งที่ต้องใช้: การตั้งค่าครั้งเดียว ค่าใช้จ่ายต่อคลิก และการอัปเดตรายสัปดาห์
ตัวอย่าง: สร้างแคมเปญโฆษณาสำ หรับ “การจัดดอกไม้ตามสั่ง” โดยใช้ Google AdWords

การค้นหาทั่วไป
ผลตอบแทน: ปรับปรุงเว็บไซต์ของคุณเพื่อให้มีลำ ดับที่สูงขึ้นในผลการค้นหา
สิ่งที่ต้องใช้: ความพยายามอย่างหนักในช่วงเริ่มต้นและการอัปเดตตามที่จำ เป็น
ตัวอย่าง: สร้างไซต์ที่มีประโยชน์และให้ข้อมูล และเขียนหน้าเว็บที่อธิบายเนื้อหาอย่างชัดเจนและถูกต้อง

เครือข่ายสังคม
ผลตอบแทน: สร้างชุมชนของลูกค้าของคุณ
สิ่งที่ต้องใช้: การตั้งค่าครั้งเดียว โดยมีการอัปเดตรายชั่วโมงหรือรายวัน
ตัวอย่าง: สร้างหน้าเว็บสำ หรับธุรกิจของคุณในไซต์เครือข่ายสังคมที่เป็นที่นิยม

ไซต์ที่เสนอส่วนลด คูปอง และดีลต่างๆ
ผลตอบแทน: ดึงดูดลูกค้ามายังเว็บไซต์หรือหน้าร้านของคุณ โดยใช้แรงจูงใจและการลดราคาเฉพาะกลุ่ม
สิ่งที่ต้องใช้: การตั้งค่าตามความจำ เป็น มีค่าใช้จ่ายน้อย แต่อาจกระทบต่อผลกำ ไร
ตัวอย่าง: เสนอส่วนลด 10% ทุกวันอังคารในไซต์ส่วนลด/ดีลยอดนิยม

บรรลุเป้าหมายทางการตลาด ด้วยการเลือกวิธีที่ดีที่สุดในการทำ

Achieve your marketing goals by choosing the best way to do it. Marketing your products or services to people who are interested.A good marketing plan will identify many ways to reach customers. But for now, choose one method. That has the rewards you want and takes the time and resources you can manage.

Online advertising
Compensation: Make your products and services show to those who want it. Searching for those products or services
What you need: One time setup Cost per click And weekly updates
Example: Create an advertising campaign for “custom flower arrangements” using Google AdWords.

Organic search
The payoff: improve your website to make it more attractive. Extinguish higher in search results
What it takes: Hard effort at the start and updating as needed.
Example: Create a useful and informative site. And write a web page that explains the content clearly and accurately.

Social network
The rewards: build a community of your customers.
What you need: One time setup With hourly or daily updates
Example: Create a web page for For your business on popular social networking sites

Sites that offer discounts, coupons, and deals
The payoff: attracting customers to your website or storefront. By using specific incentives and discounts
What you need: Set up as needed at a low cost. But may affect profits
Example: Offer a 10% discount every Tuesday on a popular discount / deal site.

ประโยชน์ของการทำ การตลาดออนไลน์ (Online Marketing)

การตลาดออนไลน์ มีความสำคัญอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็น การตลาดที่ทำผ่าน ข้อความ ตัวอักษร รูปภาพ หรือวิดีโอ ทำ marketing online นอกจากจะช่วยให้ สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้ อย่างกว้างขวางแล้ว ยังเป็นการประหยัด ต้นทุนอีกด้วย โดยประโยชน์ของการตลาดออนไลน์ มีดังต่อไปนี้

1.เข้าถึงลูกค้าจำนวนมาก การทำการตลาดออนไลน์จะช่วยให้สามารถเข้าถึงกลุ่มคนได้มากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังสามารถเข้าถึงลูกค้าได้เฉพาะกลุ่มที่ต้องการ หรือเป็นลูกค้าในกลุ่มเป้าหมาย

2.สร้างภาพลักษณ์ที่ดี เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ธุรกิจ และช่วยให้สินค้าเป็นที่จดจำได้มากยิ่งขึ้น

3.ใช้ต้นทุนต่ำ เป็นช่องทางที่ใช้ต้นทุนต่ำมาก ๆ ในทางตรงกันข้ามก็สามารถสร้างกำไรได้อย่างมหาศาล และเป็นผลดีมากๆ สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก

4.ทำการตลาดได้ 24 ชม. สามารถทำการตลาดได้ตลอด 24 ชม. ไม่มีวันหยุด เพราะบนโลกออนไลน์ไม่มีการหลับใหล ทุกคนสามารถเข้าใช้งานได้ตลอดเวลา

5.วัดผลได้โดยง่าย ด้วยเครื่องมือที่ถูกคิดค้นหรือพัฒนาขึ้นมารองรับบริการด้านนี้โดยเฉพาะ ยกตัวอย่างเช่น การโฆษณาบน Google Ads

6.สร้างความสัมพันธ์ที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยี AI ที่เข้ามามีบทความเพิ่มมากขึ้น โดยระบบ Chabot ที่ทำหน้าพูดคุยกับลูกค้า หรือสามารถรับมือกับลูกค้าจำนวนมากได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประโยชน์ของการทำ การตลาดออนไลน์ (Online Marketing)

Online marketing It is very important whether marketing is done through text, images or video. Able to reach consumers Widely Also saving Cost as well By the benefits of online marketing Is as follows

1. Reach a large number of customers Marketing online will help reach a wider audience. It is also able to reach a specific customer group. Or being a customer in the target group

2. Create a good image This creates a good image for the business. And help make the product more recognizable

3.Low cost It is a very low cost channel, on the contrary, it can generate huge profits. And is a very good result For small business

4. 24 hours marketing, able to market 24 hours a day, never a day off because on the online world, there is no sleep. Anyone can access it at any time.

5.Easy to measure With tools that were invented or developed to support this particular service For example, advertising on Google Ads.

6. Build a good relationship. In particular, AI technology that has brought in more articles by the Chabot system that speaks to customers Or able to deal with large numbers of customers effectively

กราฟิก คืออะไร หลายคนยังคงสงสัยกันอยู่ เราคำตอบให้ !

รับทำ graphic

กราฟิก คืออะไร ? กราฟิก (Graphic) มีที่มาจากภาษากรีก 2 คำ คือ

1. Graphikos หมายถึง การวาดเขียน
2. Graphein หมายถึง การเขียน

มีคนที่ให้ความหมาย หรือคำจำกัดความ ของคำว่า “กราฟิก” รับทำ graphic ไว้มากมายหลายแบบด้วยกัน แต่หลัก ๆ มีดังนี้

– กราฟิก เป็นศิลปะแบบหนึ่ง ที่แสดงออกถึงความคิดอ่าน และอารมณ์โดยใช้เส้น รูปภาพ ภาพเขียนหยาบ ๆ ไดอะแกรม ฯลฯ
– กราฟิก เป็นการสื่อความหมาย ด้านการใช้ภาพวาด ภาพสเกต แผนภาพ การถ่ายภาพ และอื่น ๆ ที่ต้องอาศัยศิลปะ เข้ามาช่วยเพื่อทำให้ผู้ดู เกิดความคิด และการตีความหมาย ได้ตรงตามที่ผู้ส่งสารต้องการ
– วัสดุที่เกิดจากการวาด และการเขียนงานออกแบบต่าง ๆ ในสิ่งที่เป็นวัตถุ 2 มิติ มีความกว้าง และความยาวเท่ากัน อันได้แก่ งานสถาปนิก ในการเขียนแปลนบ้าน การเขียนภาพเหมือน ของจิตรกร การออกแบบโฆษณา ของช่างออกแบบ
– กราฟิก เป็นศิลปะ หรือศาสตร์ ในการเขียนภาพลายเส้น รวมไปถึงการพิมพ์ การแกะสลัก การถ่ายภาพ และการจัดทำหนังสือ

ดังนั้นสรุปได้ว่า กราฟิก นั้นหมายถึง ศิลปะแขนงหนึ่ง ซื่งใช้การสื่อความหมาย ด้วยการใช้เส้น ภาพวาด สัญลักษณ์ ภาพถ่าย กราฟ แผนภูมิ การ์ตูน ฯลฯ เพื่อให้สามารถสื่อความหมายของข้อมูลได้ถูกต้องตรงตามที่ผู้รับสารต้องการ

กราฟิก คืออะไร หลายคนยังคงสงสัยกันอยู่ เราคำตอบให้ !

รับทำ graphic

Graphics comes from two Greek words:

1. Graphikos means drawing.
2. Graphein means writing.

There are people who give meaning Or the definition of the word “graphics” in many ways, but the main ones are as follows

– Graphics are a kind of art. That expresses the idea of ​​reading And emotions by using lines, pictures, rough drawings, diagrams, etc.
– Meaningful graphics The use of paintings, sketches, diagrams, photography, etc. that require art. To help to make the viewer think and interpret Has exactly what the messenger wants
– Material resulting from the drawing And writing designs in things that are two-dimensional objects with the same width and length, including architect work in writing house plans. Portrait of an advertising design painter Of designers
– Graphics is the art or science of drawing lines. Including printing, engraving, photography and the preparation of books.

So we can conclude that graphics refer to a particular art. Used to communicate By using lines, drawings, symbols, photographs, graphs, charts, cartoons, etc. in order to convey the correct meaning of the information as intended by the recipient.

ความหมายของ การโฆษณา วัตถุประสงค์และความสำคัญของการโฆษณา

การโฆษณา (Advertising) เป็นการนำเสนอต่อสาธารณชน บอกข่าวสาร สินค้าแก่คนจำนวนมากไม่เจาะได้จงเฉพาะตัวหรือเฉพาะกลุ่มข่าวสารต้องมีความเป็นสากล เข้าใจได้ทั่วไป กระตุ้นให้เกิดการรับรู้ และพฤติกรรมการซื้อ การโฆษณา เป็นวิธีการนำเสนอต่อสาธารณชนโดยไม่ใช้ตัวบุคคล (Nonpersonal Presentation) ระบุชื่อสินค้า บริการ หรือองค์กรที่เป็นเจ้าของสินค้าอย่างชัดเจน นำเสนอโดยการผ่านสื่อต่าง ๆ ซึ่งล้วนแต่ต้องใช้งบประมาณค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

นอกจากนี้การโฆษณายังมีลักษณะดังต่อไปนี้
-กระจายได้กว้างขวาง ข่าวสารผ่านการโฆษณาแทรกซึมเข้าสู่คนจำนวนมาก สามารถกำหนดความถี่ของข่าวสาร เนื้อหาข่าวสารตามที่เจ้าของสินค้ากำหนด กลุ่มเป้าหมายสามารถรับสื่อได้อย่างเสรีไม่ถูกบังคับ
-เน้นจุดเด่นได้ตามที่ต้องการ โฆษณาสามารถถ่ายทอดข่าวสารได้ด้วยงานความคิดสร้างสรรค์ เน้นความงดงามของภาพ เสียง และงานพิมพ์ เสริมเน้นจุดเด่นของสินค้าได้เป็นอย่างดี
-ไม่มีความเป็นส่วนตัว ผู้รับมีอิสระในการรับข่าวสาร ไม่รู้สึกมีข้อผูกพันที่จะต้องให้ความสนใจหรือต้องตอบสนอง ซึ่งจะแตกต่างจากวิธีอื่นๆ เช่น การใช้พนักงานขาย

ความสำคัญของการโฆษณา
1. เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร
2. ช่วยพัฒนาระบบเศรษฐกิจในประเทศ
3. ช่วยยกระดับมาตรฐานการครองชีพของคนในสังคม
4. เกิดการแข่งขันระหว่างธุรกิจต่างๆ

วัตถุประสงค์ของการโฆษณา
วัตถุประสงค์พื้นฐานของการโฆษณา ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ 3 ประเภท ได้แก่

1.เพื่อแจ้งข่าวสารข้อมูล (Informative Advertising) มักจะถูกนำมาใช้ในกรณีต่างๆ เช่น เพื่อการแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อสร้างภาพพจน์ของบริษัท เพื่อลดความเสี่ยงภัยของผู้บริโภคที่ซื้อสินค้า เพื่อแนะนำวิธีใช้ผลิตภัณฑ์ เพื่อแจ้งข่าวสารให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงในส่วนประสมทางการตลาด
2.เพื่อชักจูงใจ (Persuasive Advertising) นักการตลาดจะนำมาใช้เมื่อต้องการชักจูงใจให้เกิดการซื้อในทันทีหรือเพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานขายได้มีโอกาสในการแสดงสินค้าให้ผู้ซื้อเห็น ใช้สร้างการเจาะจงใช้ตราสินค้า (Selective Demand) หรือเพื่อจูงใจให้ผู้บริโภคเกิดความชอบในตรายี่ห้อของกิจการ (Brand Preference)
3.เพื่อเตือนความทรงจำ (Reminder Advertising) มักจะถูกนำมาใช้เมื่อมีเป้าหมายย่อยดังต่อไปนี้ คือ เพื่อกระตุ้นความจำขนองผู้บริโภคเกี่ยวกับตรายี่ห้อของสินค้าของกิจการ เพื่อรักษาภาพพจน์ของผลิตภัณฑ์และบริษัทให้คงไว้เสมอ เพื่อเตือนความจำให้ผู้ซื้อรู้ถึงแหล่งที่จะซื้อสินค้า เป็นต้น

blackcat agency รับทำ SEO

หลักการออกแบบเว็บไซต์ ขั้นพื้นฐาน และองค์ประกอบของเว็บไซต์

หลักการออกแบบเว็บไซต์ สิ่งสำคัญอยู่ที่การ ออกแบบเว็บไซต์ เพราะเว็บไซต์ที่มีรูปแบบสวยงาม จะสามารถสร้างแรงดึงดูด ความน่าสนใจจากผู้คนได้ดีกว่า จึงทำให้ผู้คนเกิดความรู้สึกประทับใจ อยากกลับมาใช้งานเว็บไซต์อีกครั้งในครั้งถัดไป ดังนั้นเริ่มแรกก่อนทำเว็บไซต์ จึงจำเป็นต้องทำความเข้าใจ กับหลักการออกแบบ และรูปแบบโครงสร้างของเว็บก่อน องค์ประกอบในการออกแบบเว็บไซต์ การออกแบบเว็บไซต์เพื่อให้มีประสิทธิภาพ และสามารถดึงดูดความสนใจของผู้คนได้ดี จะต้องมีองค์ประกอบของเว็บไซต์อย่างครบถ้วน ได้แก่

1. ความเรียบง่าย เข้าใจง่าย
การออกแบบเว็บไซต์ที่ดี จะต้องเน้นความเรียบง่ายเป็นหลัก โดยนำเสนอเฉพาะสิ่งที่ต้องการนำเสนอจริง ๆ ในรูปแบบที่หลากหลาย โดยอาจจะเป็นสีสัน กราฟิก ภาพเคลื่อนไหวหรือตัวอักษร

2. ความสม่ำเสมอ ไม่สับสน
คือจะต้องมีรูปแบบ กราฟิก โทนสีและการตกแต่งต่าง ๆ ให้แต่ละหน้าบนเว็บไซต์มีความคล้ายคลึงกัน และเป็นแนวเดียวกันไปตลอดทั้งเว็บไซต์

3. สร้างความโดดเด่น เป็นเอกลักษณ์
การออกแบบเว็บไซต์เพื่อให้สามารถสื่อถึงจุดประสงค์ในการนำเสนอเว็บได้ดี จะต้องมีการสร้างความเป็นเอกลักษณ์และจุดเด่นให้กับเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถสะท้อนถึงลักษณะขององค์กรได้มากที่สุด

4. เนื้อหาต้องดี ครบถ้วน
เพราะสิ่งที่ทำให้ผู้คนเกิดความสนใจ และหมั่นติดตามเว็บไซต์เหล่านั้นอยู่เสมอ ก็คือเนื้อหาที่มีความสมบูรณ์และน่าสนใจ

5. ระบบเนวิเกชั่น ใช้ง่าย
ระบบเนวิเกชั่น เป็นเสมือนป้ายบอกทางเพื่อให้ผู้ใช้งาน ไม่เกิดความสับสนในขณะใช้งานเว็บไซต์ ซึ่งการออกแบบเนวิเกชั่นก็จะต้องเน้นที่ความเรียบง่าย ใช้งานสะดวก และมีความเข้าใจได้ง่าย ที่สำคัญจะต้องมีตำแหน่งการวางที่สม่ำเสมอเพื่อให้ดูเป็นแนวทางเดียวกัน

6. คุณภาพของเว็บไซต์
เว็บไซต์ที่ดีจะต้องมีคุณภาพ ทั้งสิ่งที่ปรากฏบนเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็นกราฟิก ชนิดตัวอักษร รูปภาพหรือสีสันที่ใช้ เนื้อหาที่นำมาแสดงผล

7. ความสะดวกในการเข้าใช้งาน
เว็บไซต์ควรต้องมีความสะดวกสบายแก่ผู้ใช้งานได้ดี คือจะต้องมีการแสดงผลได้ในทุกระบบปฏิบัติการ ไม่ว่าจะเป็นเว็บเบราว์เซอร์ คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊คหรือบนโทรศัพท์มือถือ

8. ความคงที่ของการออกแบบ
การออกแบบเว็บไซต์ควรจะมีความคงที่ในการออกแบบ ด้วยการสร้างเว็บไซต์ด้วยแบบแผนเดียวกัน และมีการเรียบเรียงเนื้อหาอย่างรอบคอบ

9. ความคงที่ของการทำงาน
ระบบการทำงานบนเว็บไซต์จะต้องมีความคงที่ และสามารถใช้งานได้ดี ซึ่งนอกจากการออกแบบระบบการทำงานให้มีความทันสมัยและสร้างสรรค์แล้ว ก็จะต้องหมั่นตรวจสอบอยู่เสมอ

blackcat agency รับทำ SEO

มาเรียนรู้เกี่ยวกับ บริการจดทะเบียนโดเมนเนมคืออะไร (Domain Name)

บริการจดทะเบียนโดเมนเนมคืออะไร ?

โดเมนเนม (Domain Name) เป็นชื่อที่ใช้ระบุลงในระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อเป็นการเข้าสู่เว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม โดยปรกติแล้วเว็บไซต์แต่ละแห่งจะมีหมายเลข IP Address ที่ใช้ในการเข้าถึงเว็บไซต์ เช่น google.com เป็น 74.125.135.101 ซึ่งเป็นชุดตัวเลขที่ยากต่อการจดจำ จึงได้มีการพัฒนาระบบโดเมนเนมขึ้นมาเพื่อใช้ในการเข้าสู่เว็บไซต์แทนชุดหมายเลข เนื่องจากการเข้าสู่เว็บไซต์ด้วยชื่อโดเมนเนมจะง่ายต่อการจดจำมากกว่า

การตั้งชื่อโดเมนเนม (Domain Name) จะสามารถตั้งได้ด้วยอักขระ ได้แก่ ตัวอักษรภาษาอังกฤษ ตัวเลข และ “-” (ยัติภังค์) โดยปกติแล้วชื่อโดเมนเนมมักจะขึ้นต้นด้วยตัวอักษร และลงท้ายด้วยตัวอักษรหรือตัวเลข ที่มีความยาวตั้งแต่ 1 ถึง 63 ตัวอักษร ตัวอักษรตัวใหญ่หรือตัวอักษรตัวเล็ก a-z ถือว่าเหมือนกัน

ปัจจุบันลูกค้าสามารถจดชื่อโดเมนเนมเป็นภาษาไทยได้แล้ว แต่ต้องจดทะเบียนผ่านผู้ให้บริการที่รองรับเท่านั้น ในขณะนี้สามารถจดได้เฉพาะนามสกุล .com และ .net (จดโดเมนเนมภาษาไทย)

blackcat agency รับทำ SEO

วัตถุประสงค์ ของการโฆษณาโดยทั่วไปก่อนที่จะทำการตลาดออนไลน์

วัตถุประสงค์ ของการโฆษณาโดยทั่วไปมีดังต่อไปนี้

1. เพื่อเป็นการแนะนำให้รู้จักสินค้าหรือบริการต่าง ๆ แก่ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย
2. เพื่อเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ เช่น ประเภท ประโยชน์ คุณสมบัติ ความสำคัญ ของสินค้าหรือบริการนั้น ๆ เป็นต้น
3. เพื่อสร้างจุดเด่นให้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของสินค้าหรือบริการ ให้ผู้บริโภคสามารถจดจำชื่อหรือตราของสินค้าหรือบริการนั้นได้ดี
4. เพื่อสร้างแรงจูงใจ หรือดึงดูดใจ ในการกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจในสินค้า
หรือบริการ ซึ่งนำไปสู่ความต้องการในการซื้อสินค้าหรือบริการนั้น ๆ
5. เพื่อส่งเสริมการใช้สินค้าหรือบริการให้มากขึ้น เป็นการแข่งขันในการจำหน่ายสินค้า หรือบริการกับคู่แข่งที่จำหน่ายสินค้า หรือบริการประเภทเดียวกัน เป็นการเอาชนะคู่แข่งขันในการจำหน่าย และเพิ่มยอดขายหรือเพิ่มการครองตลาด การขยายตลาดสินค้าหรือบริการนั้นให้กว้างยิ่งขึ้น
6. เพื่อเป็นการทบทวนความทรงจำ เน้นย้ำให้สินค้าหรือบริการนั้นอยู่ในความทรงจำ ของผู้บริโภค
7. เพื่อสร้างตำแหน่งสินค้าหรือบริการขึ้นในความนึกคิดของผู้บริโภค
8. เพื่อสร้างภาพลักษณ์และเจตคติในทางที่ดีให้กับบริษัทผู้ผลิตสินค้าหรือบริการนั้น
9. เพื่อสร้างความศรัทธา ความน่าเชื่อถือในสินค้าหรือบริการให้เป็นที่ยอมรับ อันจะส่งผลถึง การจำหน่ายสินค้า ตัวใหม่หรือบริการใหม่ ๆ ของผู้ผลิตเดียวกัน

blackcat agency รับทำ SEO

ความหมายของ SEO และการเขียน Content สำหรับ SEO

SEO คืออะไร?

เป็นขั้นตอน กระบวนการทำให้เว็บไซต์ของคุณติดอันดับหน้าแรกๆในการค้นหา SEO หรือชื่อเต็มคือ Search Engine Optimization เป็นวิธีการทางการตลาดดิจิทัลที่จะทำให้เว็บไซต์ แบรนด์สินค้า บริการ ธุรกิจของคุณขึ้นหน้าแรกๆของ Google เมื่อมีการค้นหาด้วยคำ Keyword ที่กำหนดเอาไว้โดยไม่ได้ซื้อโฆษณา (Google Ads) และด้วยเหตุที่ SEO นั้นไม่ต้องเสียเงินให้ Google แม้แต่บาทเดียว สิ่งที่จะต้องทำจึงเป็นการพัฒนาและจัดการระเบียบของเว็บไซต์ไปพร้อมๆ กับการปรับปรุง Content เพื่อสร้างเครือข่ายสู่การเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ของตนจน Google เห็นว่าเว็บนั้นๆ มีศักยภาพในการดึงดูดผู้เข้าชม และตอบโจทย์ผู้ใช้ จึงจะค่อยๆ เลื่อนลำดับหน้าเว็บ ให้ขึ้นมาอยู่บนหน้าแรก

Content แบบไหนดีที่สุดสำหรับ SEO

แค่เว็บไซต์ของคุณมีเนื้อหาที่ น่าอ่าน ชวนแชร์ ไม่ใส่ Keyword จนกลายเป็นสแปมก็ถือว่าตอบโจทย์แล้ว แต่หากจะให้บอกว่า Content ประเภทไหนดีที่สุด คำตอบคือบทความประเภท Evergreen Content เพราะเนื้อหาที่ถูกคนคลิกเข้ามาอ่านอยู่เสมอๆ ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหน จะเป็นส่วนช่วยชั้นดีให้ SEO ของคุณทรงประสิทธิภาพสูงที่สุด หรือถ้าเป็นคอนเทนต์ที่ให้ข้อมูลเชิงความรู้ ที่ตอบรับกับสิ่งที่ผู้อ่านกำลังตั้งคำถามหรือมองหาได้คอนเทนต์ประเภทนี้ก็จะช่วยให้ Rank ของคุณดีขึ้นเช่นกัน

blackcat agency รับทำ SEO