ความหมายของ การโฆษณา วัตถุประสงค์และความสำคัญของการโฆษณา

การโฆษณา (Advertising) เป็นการนำเสนอต่อสาธารณชน บอกข่าวสาร สินค้าแก่คนจำนวนมากไม่เจาะได้จงเฉพาะตัวหรือเฉพาะกลุ่มข่าวสารต้องมีความเป็นสากล เข้าใจได้ทั่วไป กระตุ้นให้เกิดการรับรู้ และพฤติกรรมการซื้อ การโฆษณา เป็นวิธีการนำเสนอต่อสาธารณชนโดยไม่ใช้ตัวบุคคล (Nonpersonal Presentation) ระบุชื่อสินค้า บริการ หรือองค์กรที่เป็นเจ้าของสินค้าอย่างชัดเจน นำเสนอโดยการผ่านสื่อต่าง ๆ ซึ่งล้วนแต่ต้องใช้งบประมาณค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

นอกจากนี้การโฆษณายังมีลักษณะดังต่อไปนี้
-กระจายได้กว้างขวาง ข่าวสารผ่านการโฆษณาแทรกซึมเข้าสู่คนจำนวนมาก สามารถกำหนดความถี่ของข่าวสาร เนื้อหาข่าวสารตามที่เจ้าของสินค้ากำหนด กลุ่มเป้าหมายสามารถรับสื่อได้อย่างเสรีไม่ถูกบังคับ
-เน้นจุดเด่นได้ตามที่ต้องการ โฆษณาสามารถถ่ายทอดข่าวสารได้ด้วยงานความคิดสร้างสรรค์ เน้นความงดงามของภาพ เสียง และงานพิมพ์ เสริมเน้นจุดเด่นของสินค้าได้เป็นอย่างดี
-ไม่มีความเป็นส่วนตัว ผู้รับมีอิสระในการรับข่าวสาร ไม่รู้สึกมีข้อผูกพันที่จะต้องให้ความสนใจหรือต้องตอบสนอง ซึ่งจะแตกต่างจากวิธีอื่นๆ เช่น การใช้พนักงานขาย

ความสำคัญของการโฆษณา
1. เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร
2. ช่วยพัฒนาระบบเศรษฐกิจในประเทศ
3. ช่วยยกระดับมาตรฐานการครองชีพของคนในสังคม
4. เกิดการแข่งขันระหว่างธุรกิจต่างๆ

วัตถุประสงค์ของการโฆษณา
วัตถุประสงค์พื้นฐานของการโฆษณา ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ 3 ประเภท ได้แก่

1.เพื่อแจ้งข่าวสารข้อมูล (Informative Advertising) มักจะถูกนำมาใช้ในกรณีต่างๆ เช่น เพื่อการแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อสร้างภาพพจน์ของบริษัท เพื่อลดความเสี่ยงภัยของผู้บริโภคที่ซื้อสินค้า เพื่อแนะนำวิธีใช้ผลิตภัณฑ์ เพื่อแจ้งข่าวสารให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงในส่วนประสมทางการตลาด
2.เพื่อชักจูงใจ (Persuasive Advertising) นักการตลาดจะนำมาใช้เมื่อต้องการชักจูงใจให้เกิดการซื้อในทันทีหรือเพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานขายได้มีโอกาสในการแสดงสินค้าให้ผู้ซื้อเห็น ใช้สร้างการเจาะจงใช้ตราสินค้า (Selective Demand) หรือเพื่อจูงใจให้ผู้บริโภคเกิดความชอบในตรายี่ห้อของกิจการ (Brand Preference)
3.เพื่อเตือนความทรงจำ (Reminder Advertising) มักจะถูกนำมาใช้เมื่อมีเป้าหมายย่อยดังต่อไปนี้ คือ เพื่อกระตุ้นความจำขนองผู้บริโภคเกี่ยวกับตรายี่ห้อของสินค้าของกิจการ เพื่อรักษาภาพพจน์ของผลิตภัณฑ์และบริษัทให้คงไว้เสมอ เพื่อเตือนความจำให้ผู้ซื้อรู้ถึงแหล่งที่จะซื้อสินค้า เป็นต้น

blackcat agency รับทำ SEO

หลักการออกแบบเว็บไซต์ ขั้นพื้นฐาน และองค์ประกอบของเว็บไซต์

หลักการออกแบบเว็บไซต์ สิ่งสำคัญอยู่ที่การ ออกแบบเว็บไซต์ เพราะเว็บไซต์ที่มีรูปแบบสวยงาม จะสามารถสร้างแรงดึงดูด ความน่าสนใจจากผู้คนได้ดีกว่า จึงทำให้ผู้คนเกิดความรู้สึกประทับใจ อยากกลับมาใช้งานเว็บไซต์อีกครั้งในครั้งถัดไป ดังนั้นเริ่มแรกก่อนทำเว็บไซต์ จึงจำเป็นต้องทำความเข้าใจ กับหลักการออกแบบ และรูปแบบโครงสร้างของเว็บก่อน องค์ประกอบในการออกแบบเว็บไซต์ การออกแบบเว็บไซต์เพื่อให้มีประสิทธิภาพ และสามารถดึงดูดความสนใจของผู้คนได้ดี จะต้องมีองค์ประกอบของเว็บไซต์อย่างครบถ้วน ได้แก่

1. ความเรียบง่าย เข้าใจง่าย
การออกแบบเว็บไซต์ที่ดี จะต้องเน้นความเรียบง่ายเป็นหลัก โดยนำเสนอเฉพาะสิ่งที่ต้องการนำเสนอจริง ๆ ในรูปแบบที่หลากหลาย โดยอาจจะเป็นสีสัน กราฟิก ภาพเคลื่อนไหวหรือตัวอักษร

2. ความสม่ำเสมอ ไม่สับสน
คือจะต้องมีรูปแบบ กราฟิก โทนสีและการตกแต่งต่าง ๆ ให้แต่ละหน้าบนเว็บไซต์มีความคล้ายคลึงกัน และเป็นแนวเดียวกันไปตลอดทั้งเว็บไซต์

3. สร้างความโดดเด่น เป็นเอกลักษณ์
การออกแบบเว็บไซต์เพื่อให้สามารถสื่อถึงจุดประสงค์ในการนำเสนอเว็บได้ดี จะต้องมีการสร้างความเป็นเอกลักษณ์และจุดเด่นให้กับเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถสะท้อนถึงลักษณะขององค์กรได้มากที่สุด

4. เนื้อหาต้องดี ครบถ้วน
เพราะสิ่งที่ทำให้ผู้คนเกิดความสนใจ และหมั่นติดตามเว็บไซต์เหล่านั้นอยู่เสมอ ก็คือเนื้อหาที่มีความสมบูรณ์และน่าสนใจ

5. ระบบเนวิเกชั่น ใช้ง่าย
ระบบเนวิเกชั่น เป็นเสมือนป้ายบอกทางเพื่อให้ผู้ใช้งาน ไม่เกิดความสับสนในขณะใช้งานเว็บไซต์ ซึ่งการออกแบบเนวิเกชั่นก็จะต้องเน้นที่ความเรียบง่าย ใช้งานสะดวก และมีความเข้าใจได้ง่าย ที่สำคัญจะต้องมีตำแหน่งการวางที่สม่ำเสมอเพื่อให้ดูเป็นแนวทางเดียวกัน

6. คุณภาพของเว็บไซต์
เว็บไซต์ที่ดีจะต้องมีคุณภาพ ทั้งสิ่งที่ปรากฏบนเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็นกราฟิก ชนิดตัวอักษร รูปภาพหรือสีสันที่ใช้ เนื้อหาที่นำมาแสดงผล

7. ความสะดวกในการเข้าใช้งาน
เว็บไซต์ควรต้องมีความสะดวกสบายแก่ผู้ใช้งานได้ดี คือจะต้องมีการแสดงผลได้ในทุกระบบปฏิบัติการ ไม่ว่าจะเป็นเว็บเบราว์เซอร์ คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊คหรือบนโทรศัพท์มือถือ

8. ความคงที่ของการออกแบบ
การออกแบบเว็บไซต์ควรจะมีความคงที่ในการออกแบบ ด้วยการสร้างเว็บไซต์ด้วยแบบแผนเดียวกัน และมีการเรียบเรียงเนื้อหาอย่างรอบคอบ

9. ความคงที่ของการทำงาน
ระบบการทำงานบนเว็บไซต์จะต้องมีความคงที่ และสามารถใช้งานได้ดี ซึ่งนอกจากการออกแบบระบบการทำงานให้มีความทันสมัยและสร้างสรรค์แล้ว ก็จะต้องหมั่นตรวจสอบอยู่เสมอ

blackcat agency รับทำ SEO

มาเรียนรู้เกี่ยวกับ บริการจดทะเบียนโดเมนเนมคืออะไร (Domain Name)

บริการจดทะเบียนโดเมนเนมคืออะไร ?

โดเมนเนม (Domain Name) เป็นชื่อที่ใช้ระบุลงในระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อเป็นการเข้าสู่เว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม โดยปรกติแล้วเว็บไซต์แต่ละแห่งจะมีหมายเลข IP Address ที่ใช้ในการเข้าถึงเว็บไซต์ เช่น google.com เป็น 74.125.135.101 ซึ่งเป็นชุดตัวเลขที่ยากต่อการจดจำ จึงได้มีการพัฒนาระบบโดเมนเนมขึ้นมาเพื่อใช้ในการเข้าสู่เว็บไซต์แทนชุดหมายเลข เนื่องจากการเข้าสู่เว็บไซต์ด้วยชื่อโดเมนเนมจะง่ายต่อการจดจำมากกว่า

การตั้งชื่อโดเมนเนม (Domain Name) จะสามารถตั้งได้ด้วยอักขระ ได้แก่ ตัวอักษรภาษาอังกฤษ ตัวเลข และ “-” (ยัติภังค์) โดยปกติแล้วชื่อโดเมนเนมมักจะขึ้นต้นด้วยตัวอักษร และลงท้ายด้วยตัวอักษรหรือตัวเลข ที่มีความยาวตั้งแต่ 1 ถึง 63 ตัวอักษร ตัวอักษรตัวใหญ่หรือตัวอักษรตัวเล็ก a-z ถือว่าเหมือนกัน

ปัจจุบันลูกค้าสามารถจดชื่อโดเมนเนมเป็นภาษาไทยได้แล้ว แต่ต้องจดทะเบียนผ่านผู้ให้บริการที่รองรับเท่านั้น ในขณะนี้สามารถจดได้เฉพาะนามสกุล .com และ .net (จดโดเมนเนมภาษาไทย)

blackcat agency รับทำ SEO

วัตถุประสงค์ ของการโฆษณาโดยทั่วไปก่อนที่จะทำการตลาดออนไลน์

วัตถุประสงค์ ของการโฆษณาโดยทั่วไปมีดังต่อไปนี้

1. เพื่อเป็นการแนะนำให้รู้จักสินค้าหรือบริการต่าง ๆ แก่ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย
2. เพื่อเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ เช่น ประเภท ประโยชน์ คุณสมบัติ ความสำคัญ ของสินค้าหรือบริการนั้น ๆ เป็นต้น
3. เพื่อสร้างจุดเด่นให้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของสินค้าหรือบริการ ให้ผู้บริโภคสามารถจดจำชื่อหรือตราของสินค้าหรือบริการนั้นได้ดี
4. เพื่อสร้างแรงจูงใจ หรือดึงดูดใจ ในการกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจในสินค้า
หรือบริการ ซึ่งนำไปสู่ความต้องการในการซื้อสินค้าหรือบริการนั้น ๆ
5. เพื่อส่งเสริมการใช้สินค้าหรือบริการให้มากขึ้น เป็นการแข่งขันในการจำหน่ายสินค้า หรือบริการกับคู่แข่งที่จำหน่ายสินค้า หรือบริการประเภทเดียวกัน เป็นการเอาชนะคู่แข่งขันในการจำหน่าย และเพิ่มยอดขายหรือเพิ่มการครองตลาด การขยายตลาดสินค้าหรือบริการนั้นให้กว้างยิ่งขึ้น
6. เพื่อเป็นการทบทวนความทรงจำ เน้นย้ำให้สินค้าหรือบริการนั้นอยู่ในความทรงจำ ของผู้บริโภค
7. เพื่อสร้างตำแหน่งสินค้าหรือบริการขึ้นในความนึกคิดของผู้บริโภค
8. เพื่อสร้างภาพลักษณ์และเจตคติในทางที่ดีให้กับบริษัทผู้ผลิตสินค้าหรือบริการนั้น
9. เพื่อสร้างความศรัทธา ความน่าเชื่อถือในสินค้าหรือบริการให้เป็นที่ยอมรับ อันจะส่งผลถึง การจำหน่ายสินค้า ตัวใหม่หรือบริการใหม่ ๆ ของผู้ผลิตเดียวกัน

blackcat agency รับทำ SEO

ความหมายของ SEO และการเขียน Content สำหรับ SEO

SEO คืออะไร?

เป็นขั้นตอน กระบวนการทำให้เว็บไซต์ของคุณติดอันดับหน้าแรกๆในการค้นหา SEO หรือชื่อเต็มคือ Search Engine Optimization เป็นวิธีการทางการตลาดดิจิทัลที่จะทำให้เว็บไซต์ แบรนด์สินค้า บริการ ธุรกิจของคุณขึ้นหน้าแรกๆของ Google เมื่อมีการค้นหาด้วยคำ Keyword ที่กำหนดเอาไว้โดยไม่ได้ซื้อโฆษณา (Google Ads) และด้วยเหตุที่ SEO นั้นไม่ต้องเสียเงินให้ Google แม้แต่บาทเดียว สิ่งที่จะต้องทำจึงเป็นการพัฒนาและจัดการระเบียบของเว็บไซต์ไปพร้อมๆ กับการปรับปรุง Content เพื่อสร้างเครือข่ายสู่การเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ของตนจน Google เห็นว่าเว็บนั้นๆ มีศักยภาพในการดึงดูดผู้เข้าชม และตอบโจทย์ผู้ใช้ จึงจะค่อยๆ เลื่อนลำดับหน้าเว็บ ให้ขึ้นมาอยู่บนหน้าแรก

Content แบบไหนดีที่สุดสำหรับ SEO

แค่เว็บไซต์ของคุณมีเนื้อหาที่ น่าอ่าน ชวนแชร์ ไม่ใส่ Keyword จนกลายเป็นสแปมก็ถือว่าตอบโจทย์แล้ว แต่หากจะให้บอกว่า Content ประเภทไหนดีที่สุด คำตอบคือบทความประเภท Evergreen Content เพราะเนื้อหาที่ถูกคนคลิกเข้ามาอ่านอยู่เสมอๆ ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหน จะเป็นส่วนช่วยชั้นดีให้ SEO ของคุณทรงประสิทธิภาพสูงที่สุด หรือถ้าเป็นคอนเทนต์ที่ให้ข้อมูลเชิงความรู้ ที่ตอบรับกับสิ่งที่ผู้อ่านกำลังตั้งคำถามหรือมองหาได้คอนเทนต์ประเภทนี้ก็จะช่วยให้ Rank ของคุณดีขึ้นเช่นกัน

blackcat agency รับทำ SEO