อบจ.เชียงใหม่ จัดค่ายอบรมเยาวชนจิตอาสา ประจำปี 2563

อบจ.เชียงใหม่ ได้เห็นความสำคัญของสภาวะการณ์ของเด็กและเยาวชนไทยในปัจจุบัน ที่กำลังประสบกับปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจสังคม การเมือง และเทคโนโลยี ที่ดำเนินไปอย่างรวดเร็วแบบก้าวกระโดด เกิดปัญหาการปรับตัวที่ยุ่งยากซับซ้อนแก่เด็กและเยาวชน ดังนี้ ปัญหายาเสพติด โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การตั้งครรภ์ในวัยเรียน ปัญหาด้านชีวิตทางเพศอบายมุขและการใช้ความรุนแรง ปัญหาความเครียด สุขภาพจิตและการปรับตัว ปัญหาด้านชีวิตกับครอบครัว และคุณธรรมจริยธรรม ปัญหาการใช้สื่อในทางที่ผิด จากสถานการณ์ดังกล่าว จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความพร้อม เพื่อลดความเสี่ยงที่เยาวชนจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับปัญหาต่าง ๆ ที่จะเป็นบ่อนทำลายเยาวชน ผู้เป็นอนาคตอันสำคัญของประเทศชาติต่อไป

จึงได้จัดทำโครงการค่ายอบรมผู้นำเยาวชนจิตอาสา อบจ.เชียงใหม่ ประจำปี 2563 ในระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2563 ณ กังหัน บ้านดอยโฮม สเตย์ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม โดยวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม ดังนี้
1. เพื่อให้แกนนำเด็กและเยาวชนจิตอาสา อบจ.เชียงใหม่ มีความรู้ความเข้าใจในประวัติความเป็นมา บทบาทและภารกิจด้านต่าง ๆ ของศูนย์เยาวชนของ อบจ. และ อบจ.เชียงใหม่
2. เพื่อเพิ่มศักยภาพแกนนำเด็กและเยาวชนจิตอาสา อบจ.เชียงใหม่ เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานร่วมกัน รวมทั้งสามารถร่วมกันแก้ไขปัญหา และอุปสรรคที่เกิดขึ้นร่วมกับหน่วยงานอื่นได้
3. เพื่อให้แกนนำเด็กและเยาวชนจิตอาสา อบจ.เชียงใหม่ มีความรู้ความเข้าใจในสภาวะการณ์ของเยาวชนเชียงใหม่ และบทบาทของเยาวชนไทย ในการป้องกันแก้ไขปัญหาสังคม
และ 4. เพื่อให้แกนนำเด็กและเยาวชนจิตอาสา อบจ.เชียงใหม่ มีความภาคภูมิใจ มีความรู้ความเข้าใจในบทบาท ของตนที่มีต่อมรดกความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว ธรรมชาติและวัฒนธรรมของ จังหวัดเชียงใหม่

โดยในวันที่ 7 สิงหาคม 2563 ได้รับเกียรติจาก นางสาวอภิรดี หนองสิมมา เลขานุการ นายก อบจ.เชียงใหม่ เป็นประธานการเปิดงาน และร่วมบรรยายพิเศษ “บทบาท ภารกิจ ของ อบจ.เชียงใหม่ ในการพัฒนาเมืองเชียงใหม่” ณ ห้องประชุม อบจ.

สนับสนุนโดย แทงบอลออนไลน์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *